תנאים כלליים

תנאים כלליים

 1. הסכם ההתקשרות

1.1 “יעדים טיולי תרבות וטבע בע”מ” ( להלן תיקרא “יעדים” או “חברת יעדים” או “החברה” ), מספר ח.פ. 515117513.

1.2 חברת יעדים הינה חברה בערבון מוגבל העוסקת בארגון טיולים בארץ ובחו”ל ומשרדיה נמצאים ברחוב הברזל 31 תל – אביב, טלפון: 03-6446566 פקס: 03-7940890. מידע על החברה ופעילותה מצוי באתר החברה אשר כתובתה /https://yeadimtravel.co.il.

1.3 המידע והתנאים המופיעים בתכנית הטיול, במסמכים הנלווים לתכנית, “בטופס ההרשמה לטיול” וכן בעדכונים שיימסרו בכתב ובעל פה עד למועד יציאת הטיול, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות בין חברת יעדים למטייל. בכל מקרה של סתירה, התנאים המפורטים בתכנית הטיול גוברים על אלו שכאן.

1.4 בעצם הרשמת הנוסע לטיול ו/או תשלום מקדמה ו/או בעצם השתתפותו בטיול או חלקו, מאשר הנוסע כי ידועים לו תנאי ההשתתפות בטיול והוא מבטא את הסכמתו המלאה והמפורשת לתנאים המופיעים כאן ובתכנית הטיול ומחויב להם.

1.5 כל הכתוב במסמך זה, אף שהוא מנוסח בלשון זכר, מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. כללי

2.1 מטרת חברת יעדים טיולי תרבות וטבע בע”מ היא לקיים את תוכנית הטיול המופיעה במלואה כמתוכנן, אולם, מסלולי הטיול והביקורים באתרים ובשמורות השונות, נתונים לשינויים בהתאם לנסיבות ולשינויים הקשורים לטיסות, מזג האוויר, אופי המדינות, ועוד, ולשיקולים שונים של המדריכים הנובעים מניסיונם האישי.

2.2 הטיולים מתוכננים היטב לאור היכרותנו עם הארצות בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מעת לעת מתרחשות תקלות בלתי צפויות בשל גורמים שאינם תלויים בנו, אותן על המטיילים להביא בחשבון, לרבות שבתקלות אלו יש כדי לגרום לשינויים בתכנית הטיול ולפגיעה ברמת הטיול שהובטחה.

2.3 הקריטריונים לדרוג שירותי התיירות, אמינותם וטיבם אינם אחידים בכל הארצות ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנו – יש לקחת זאת בחשבון.

2.4 חברת יעדים מזמינה עבור המטייל טיסות ושירותי קרקע מספקי שירות חיצוניים כמו חברות תעופה, בתי מלון, חברות תחבורה, חברות רכבות וספנות וכיוצ”ב. חברת יעדים לא תיהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת חברת יעדים. זאת ועוד, שרותי הקרקע והטיסות כאמור אינם מסופקים על ידי יעדים, ונרכשים עבור המטיילים מגורמים חיצוניים, כגון חברות תעופה, בתי מלון, הסעות וכיו”ב, לפיכך, בכל הקשור לשירותים אלה חברת יעדים הינה בגדר מתווך בלבד בין המטיילים ונותני השירותים, ואין היא אחראית באופן כלשהו לשיבושים ו/או תקלות ו/או שינויים שיחולו.

 1. גודל הקבוצה

3.1 גודל הקבוצות יעמוד על 15 עד 27 מטיילים, אלא אם פורסם אחרת בתכנית הטיול מבחינת גודל מינימלי / מקסימלי של קבוצה. חברת יעדים שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול לפני יציאתו בהתאם לתנאים המנויים בסעיף 14 שלהלן, ככל שעד למועד הקובע לא נרשמו 15 מטיילים לפחות אשר שילמו את דמי ההרשמה המינימאליים המבטיחים את השתתפותם בטיול.

3.2 באחריות המטייל לוודא כי הוא קיבל את כל המידע והעדכונים האחרונים הקשורים לטיול. מטייל שאיננו יכול להשתתף במפגש הקבוצה צריך להשלים את קבלת המידע ואת תאום הציפיות.

 1. הרשמה לטיול ו/או הפסקת טיול

4.1 הרשמה לטיול חברת יעדים מחייבת מילוי “טופס הרשמה” ותשלום מקדמות לטיול.

4.2 אנו מבהירים שרק מטייל שמילא טופס רישום ושלח אלינו ושילם את תשלום המקדמה ייחשב כרשום לטיול.

4.3 טופס ההרשמה החתום יימסר לחברת יעדים על ידי המטייל במשרדה או ישלח לכתובת מייל [email protected]

4.4 מטייל אשר שלח “טופס הרשמה” אך לא שילם את דמי המקדמה ייחשב כמי שמתעניין בטיול אך לא כמי שרשום בפועל לטיול וחברת יעדים תהיה פטורה מלשמור לו מקום בטיול וכן תהיה פטורה משריון הזמנות עבורו.

4.5 חברת יעדים שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל בקשה להרשמה לטיול לכל מטייל מבלי צורך לנמק את שיקוליה בנדון.

4.6 חברת יעדים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים השתתפות בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדית והמוחלטת של המדריך בטיול.

4.7 בהרשמה לטיול – באחריות כל מטייל להעביר לחברתנו צילום דרכון בר תוקף לפחות ל – 6 חודשים מיום חזרת הטיול לארץ. באחריות המטייל לוודא כי בדרכונו ישנם לפחות 3 עמודים ריקים לטובת הנפקות ויזות והטבעת חותמות בכניסה לארצות היעד. באחריות המטייל לוודא שהדרכון תקין ושלם ואיננו קרוע או בלוי בטרם העברת פרטי הדרכון לחברתנו.

4.8 חברת יעדים לא תישא בשום אחריות לסיבוכים והוצאות נוספות שעלולים להיגרם כתוצאה מהעברת פרטי דרכון שגויים לחברתנו או כתוצאה מהחלפת דרכון לאחר ההרשמה לטיול (באחריות המטייל למסור לחברת יעדים את פרטי הדרכון החדש שהוחלף בסמיכות להחלפה).

4.9 במקרה של קבוצה מאורגנת הפונה לחברת יעדים באמצעות “ראש קבוצה”, ייחשב “ראש הקבוצה” כשלוח של כל אחד ממשתתפי הטיול והפרטים שיינתנו ל”ראש הקבוצה” פנים מול פנים על הטיול, ייחשבו כאילו ניתנו פנים אל פנים לכל אחד מחברי הקבוצה, ככל שהוא ייבחר שלא להירשם ולשלם את המקדמה פנים מול פנים במשרדי חברת יעדים. מתן פרטים ל”ראש הקבוצה” לא ימנעו ממטייל אשר ירצה בכך לקבל פרטים מהחברה על הטיול במשרדה.

 1. אשרות כניסה (ויזות )

5.1 בטיולים בהם נדרשת אשרת כניסה למדינת היעד, באחריות המטייל לספק את המסמכים הדרושים למשרדי החברה לצורך הוצאת האשרה וזאת במועד ובאופן המוגדר על ידי החברה.

5.2 מידע לגבי האשרות הדרושות מפורסם בתכנית הטיול ובכל מקרה באחריות המטייל להתעדכן בעניין זה. האשרות המפורטות בתכנית הטיול מתייחסות לבעלי דרכונים ישראלים בלבד.

5.3 אשרות הכניסה יונפקו באמצעות חברתינו ו/או באמצעות חברות המנפיקות ויזות, ככל שהמטייל לא ביקש לדאוג להנפקת האשרות בעצמו והדבר היה מקובל על החברה.

5.4 מטייל שבחר להנפיק את הויזות באמצעות חברתינו – מחובתו להעמיד לרשות החברה את דרכונו ותמונות פספורט ואת כל המסמכים הנלווים וזאת בהתאם לפרק הזמן הדרוש להנפקת הויזה בהתאם ללוחות הזמנים של הרשויות באותו יעד.

5.5 מטיילים אשר יבחרו להנפיק את הויזה שלא דרך חברתינו, יש להעביר לחברתינו העתקי הויזה תוך פרק זמן סביר לפני יציאת הטיול ועל המטייל להתעדכן במשרדי החברה מהו לוח הזמנים הנדרש.

5.6 בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי בו, לא תוחזר עלות הוצאת הויזות למטייל והחברה לא תהיה אחראית לנזק הכרוך בכך.

5.7 חברת יעדים לא תישא באחריות למקרה שאשרת הכניסה של מטייל תסורב או תמנע מסיבה כלשהיא, לרבות,  ליקוי במילוי הטפסים, אי עמידה בלוחות זמנים, או כל סיבה אחרת.

5.8 המטייל יישא בהוצאות דמי הביטול הכרוכות בביטול נסיעתו בהתאם לדמי הביטול של כל טיול וטיול.

5.9 חובה על המטייל לוודא כי ברשותו אשרת כניסה התואמת למספר הכניסות שלו למדינות היעד בטיול.

5.10 בחלק מן המדינות (לדוגמא דרום אפריקה) לא ניתן לעשות ויזות במידה והדרכון בהארכת דרכון ויש להוציא דרכון חדש. באחריות המטיילים לבדוק זאת.

 1. בריאות וחיסונים

6.1 חברת יעדים אינה גוף רפואי ולפיכך אינה מוסמכת ומנועה מלתת כל מידע בנושאים של המלצות רפואיות ו/או חיסונים.

6.2 הטיולים מתוכננים מתוך הנחה שהמטייל הינו בעל בריאות תקינה וללא קשיי הליכה ובעל מסוגלות להתמודד עם ההליכה הכרוכה בטיול (לעיתים הליכה ארוכה על פני זמן רב – בין אם בערים או בטבע).

6.3 אנו ממליצים לפנות לרופא המשפחה ו/או כל רופא רלוונטי אחר, לבירורים על מצבכם הרפואי האישי ולהמלצות בדבר יכולתכם להשתתף בטיול בהתאם לארצות היעד והאתגרים הפיסיים שהטיול מציב.

6.4 מטיילים בעלי צרכים מיוחדים או בעלי מגבלות פיסיות ו/ או מגבלות רפואיות שונות – יש ליידע את חברתנו בעת ההרשמה על מנת לוודא את התאמתם לטיול.

6.5 הטיול ליעדים מסוימים עשוי להצריך קבלת חיסונים שונים וזאת, בין היתר, בשל רמת תברואה נמוכה יותר במדינות היעד, ועל המטייל לבחון באופן רציני את המלצות משרד הבריאות ולקבל החלטה תוך בחינת הסייגים לחיסון בהתאם לגילם, מצבם הרפואי והיסטוריית החיסונים.

6.6 למידע על חיסונים – על המטיילים לפנות ללשכות הבריאות או למרפאות המטיילים טרם ההרשמה לטיול אשר פרטיהן מצויות באתר משרד הבריאות.

6.7 בחלק מהטיולים אנו שוהים בגבהים שמעל 3000 מ’ מעל פני הים (פרו, טיבט וכו’). לעיתים בגבהים יכולים להופיע סימפטומים של מחלת הגבהים. אנו ממליצים להתייעץ עם רופא בטרם ההרשמה לטיול.

6.8 לא יותר עישון בעת הנסיעות. יינתנו הפסקות עישון למעשנים. מטייל מעשן אשר חולק חדר עם מטייל אחר – יימנע מעישון בחדר. העישון בחדרי המלון אסורים על פי רוב ועישון בחדר בית המלון עלול לגרור קנסות בהתאם לחוקי בית המלון.

6.9 אנו ממליצים למטיילים להביא תרופות אישיות כל אחד על פי צרכיו והרגליו. יש להתייעץ עם רופא המשפחה לגבי תרופות מומלצות לטיול .

 1. ביטוח בריאות ומטען

7.1 רכישת פוליסת ביטוח רפואי ומטען הינה חובה, ובאחריות המטייל בלבד!

7.2 מומלץ על רכישת ביטוח בעת הזמנת הטיול – כדי לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות.

7.3 במקרה חירום של אשפוז בחו”ל או במקרה של הפסקת הטיול, יפעיל המטייל את הביטוח הרפואי ויהיה בקשר עם מוקד חברת הביטוח. חברתנו תעשה כל שביכולתה על מנת להעניק סיוע למטייל וזאת באופן המיטבי הניתן, אך לא תוכל לשאת בהוצאות הכספיות הכרוכות בכך ולא תישא באחריות להוצאות הנובעות מאשפוז המטייל או בהפסקת הטיול הנובעות ממצב בריאותו של המטייל.

7.4 בכל מקרה של הוצאות ותשלומים שונים הקשורים למצב שבגינו הפעלתם את הביטוח – ישלם המטייל את הנדרש בחו”ל והאחריות להחזרי ההוצאות יחולו על חברת הביטוח בלבד בהתאם לפוליסה של המטייל ובכל מקרה לא על חברת יעדים.

7.5 על המטייל חלה חובה לבטח עצמו בביטוח הכולל סעיפים הקשורים לביטול נסיעה ו/או קיצור נסיעה מכל סיבה שהיא.

7.6 ביטוח אתגרי – אנו ממליצים לכלול תוספת של ביטוח אתגרי – בהתאם למסלול הטיול המוצע ולהמלצות חברת הביטוח.

 1. טיסות

8.1 החברה שומרת לעצמה זכות לבחור חברת תעופה וטיסות לכל טיול על פי שיקול דעתה ובהתאם לתוכנית הטיול.

8.2 טיסות של חברות תעופה ישראליות עוברות לרוב בנתיבים ביטחוניים. טיסות של חברות תעופה זרות מתבצעות לעיתים במסלולים שאינם מוגדרים בטחונים ועל מטיילים שנתיבי הטיסה חשובים להם לברר זאת אתנו לפני ההרשמה לטיול.

8.3 שינוי לוח טיסות אינו תלוי בחברת יעדים או בשליטתה אלא בחברות התעופה (בשל השבתה, מזג אוויר, או אחר). במידה וחברת התעופה תערוך שינויים בלוח הטיסות לאחר ההרשמה לטיול, אנו נודיעכם על כך מיד עם קבלת המידע מחברת התעופה ונפעל להתאמת התכנית למועדי הטיסה החדשים. יובהר, כי השינוי עשוי להיות בהתראה קצרה ובסמוך למועד הטיסה. חברת יעדים לא תישא בהוצאות הנובעות משינויים בלוח הטיסות ומההשלכות הנובעות משינויים אלו.

8.4 בטיולים קבוצתיים – מחיר הכרטיס נקבע על ידי חברות התעופה, כל אחת על פי תנאיה, ובין היתר, ע”ב מינימום מטיילים בקבוצה היוצאים וחוזרים באותם מועדים כאשר מספר קטן מהמינימום לא יאפשר כרטוס קבוצתי.

8.5 נוסעים המבקשים לחרוג ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך היציאה או החזרה במסגרת אותה חברת תעופה, חייבים בתוספת מחיר עבור Divide בהתאם למחירון חברת התעופה.

8.6 במקרה של הצטרפות לטיול בחו”ל או יציאה שלא במסגרת הטיסה הקבוצתית: במקרים מסוימים בהם טיסות הפנים כלולות במסגרת עסקה הקשורה בטיסה הבינ”ל, יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה בנקודת התחלת הטיול לרכוש את טיסות הפנים במחיר מלא ובנפרד.

8.7 נוסעים אשר חורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית או שאינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית, לא יזוכו בגין הלילות הניתנים בחניות לילה על ידי חברות התעופה בהלוך ו/או בחזור. ביטול כרטיס טיסה יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כפי שחויב על ידי חברת התעופה.

8.8 באם יהיה צורך בלינה נוספת עקב שינויי הטיסות כאמור, תחול עלות הלינה הנוספת על המטייל.

8.9 בטיסות קבוצתיות ( כרטוס קבוצתי ) אין חברת יעדים יכולה לקבוע את שירותי התעופה השונים כגון: סוגי ארוחות, ו/או הושבה במטוס. מיקום הנוסעים נקבע על ידי חברת התעופה ובאחריותה. לצערנו מדיניות חברות התעופה לגבי הושבת קבוצות היא לא לאפשר הושבה מראש בטיסות קבוצתיות. המטיילים יוכלו לבחור מקום ישיבה רק בסמוך למועד הטיסה, בעת פתיחת הצ’ק אין האינטרנטי או בצ’ק אין בשדה התעופה.

8.10 אין החברה אחראית לתוספות תשלום עבור משקל עודף בטיסה וחשוב להדגיש כי בחלק מן הארצות גובים משקל עודף גם מעל 15 ק”ג לנוסע.

8.11 מסי נמל והיטל דלק: עקב השינויים התכופים במיסי נמל ודלק, יעודכנו אלו סופית, רק עם קבלת כרטיסי הטיסה במשרדנו. כ 35 יום לפני יציאת הטיול. במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, מסי נמל ודלק, גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון, תחול תוספת המחיר על הנוסע

8.12 בעת שימוש בטיסות פנימיות ביעדים שונים בחו”ל (מזרח אסיה, דרום אמריקה וכיו”ב) משולמים מסי הנמל על ידי הנוסעים במקום, מסים אלה לא יכללו במחיר הטיול, אלא אם כן נכתב אחרת בתכנית הטיול.

8.13 אי הגעה לטיסה ( : ( non-show חברות התעופה גובות קנסות מן הנוסעים שלא יודיעו על אי הגעה לטיסה מכל סיבה שהיא. חשוב מאוד לעדכן אותנו לפחות 3 ימי עבודה טרם יציאת הטיול על מנת שלא יווצר מצב זה של non show ותשלום קנס.

8.14 חלק מהטיסות הבין לאומיות לא כוללות ארוחות ולא מוגשת ארוחה בטיסה.

8.15 רוב חברות התעופה מכרטסות ומבקשות התחייבות מלאה על הכרטיס 35 יום לפני יציאת הטיול ולכן דמי הביטול על הכרטיס יהיו מלאים 35 ימים לפני יציאת הטיול.

8.16 ישנן חברות תעופה המבקשות התחייבות מלאה על הכרטיס 60 יום ויותר ולכן דמי הביטול יהיו ע”פ דרישתה וע”פ תנאי הכירטוס של חברת התעופה.

 1. בתי מלון

9.1 דירוג בתי המלון איננו אוניברסלי ואיננו לפי קריטריונים בינלאומיים ברורים והוא נקבע בצורה שונה ממדינה למדינה ולעיתים לא נקבע כלל כך שמלונות בעלי דירוג זהה יכולים להיות בעלי דרגות איכות שונות. אנו מפרסמים את דירוג בתי המלון ע”פ הדרוג העצמי שלהם כפי שמופיע באתר כל מלון (ככל שיש אתר כזה). במקרה של מחלוקת בעניין זה, רמת המלון תקבע לפי הדירוג העצמי שלו.

9.2 בכל בקשה מיוחדת של המטיילים תועבר על ידינו הבקשה לבית המלון ישירות או דרך סוכננו בארץ היעד. חברת יעדים לא תוכל להתחייב למילוי הבקשה על ידי  המלון.

9.3 במקרה של תפוסת יתר במלון אליו הגעתם, עשוי המלון לספק מלון חלופי שווה ברמתו למלון המקורי או ברמה גבוהה יותר. אנו מדגישים כי נעשה ככול הניתן למציאת חלופות מתאימות אך חברתינו לא תוכל ליהיות אחראית לאיכות המלון החלופי.

9.4 כניסה ויציאה לחדרים בבתי המלון היא בהתאם למדיניות הבלעדית של בתי המלון. במקרה של טיסות בהן ההגעה למלון בשעת בוקר מוקדמת או העזיבה היא בשעת ערב מאוחרת, תעשה החברה כמיטב יכולתה להשיג כניסה מוקדמת או פינוי מאוחר של החדרים במספר שעות . בכל מקרה, אין החברה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.

9.5 חלק משירותי בתי המלון הינם עונתיים ואינם מסופקים בכל ימות השנה. חברתנו לא תהיה אחראית לתלונות בגין כך שחלק מהשירותים לא היו פעילים, אלא אם כן מסרה למטייל מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי המטייל.

9.6 חברת יעדים אינה אחראית למטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה במלון או באזור הסמוך לו, וזאת ככל שמסרה למטייל כל מידע שהיה בידה בעת ביצוע ההרשמה לטיול.

9.7 חלק מבתי המלון מספקים חדרים עם מיטות נפרדות בלבד. לא ניתן להבטיח הימצאות מיטה זוגית בחדר.

 1. חדר ליחיד

10.1 מטייל המבקש ללון בחדר ליחיד יידרש לשלם תוספת עבור תוספת חדר ליחיד כמפורט בתכנית הטיול.

10.2 מידותיו של החדר ליחיד ואיכותו משתנה ממדינה למדינה וממלון למלון. ייעודו של החדר ליחיד הוא לשהיה של מטייל אחד ולכן ברוב המקרים יהיה זה חדר קטן יותר בגודלו.

10.3 חברת יעדים לא תוכל להתחייב למציאת שותף לחדר בטיול ובמקרה ולא יימצא שותף לחדר תחול תוספת חדר ליחיד על המטייל.

10.4 במידה וזוג שותפים לחדר אשר שובצו לחדר זוגי לפני הטיול יירצו לעבור לחדר ליחיד, ככל שהדבר יתאפשר, הם יהיו חייבים לשלם את תוספת החדר ליחיד במהלך הטיול, ישירות לבית המלון או לספק המקומי.

 1. ערכות שמע

11.1 חברת יעדים משתמשת בערכות שמע אישיות ברוב טיוליה. הערכה נמסרת למטייל טרם היציאה לטיול כשהיא שלמה ( נבדקה ועובדת היטב). במידה והערכה תאבד או תינזק על ידי המטייל הרי שתיגבה תוספת בסך 300 שקל עבור הערכה.

11.2 ישנם טיולים בהם לא תינתן ערכות שמע (לרוב טיולים לאפריקה) הכל בהתאם להחלטת מדריך הטיול ותנאי השטח.

 1. טיולי ג’יפים

12.1 במסלולי הטיולים בהם משולבת נהיגה עצמית – הביטוח לרכב ולנוסע אינו כלול. באחריות הנוסע לבטח עצמו בהתאם.

12.2 הוצאות דלק בטיולי הג’יפים אינן כלולות.

12.3 בעת קבלת הג’יפ יידרש כל נוסע למסור את פרטי כרטיס האשראי לצורך ביטחון למקרה שבו יגרם נזק לרכב. האחריות לנזק תתחלק בין כל יושבי הג’יפ ולא תחול רק על הנהג.

חברת יעדים איננה צד בהסכם שבין חברת ההשכרה ו/או הסוכן המקומי ובין המטיילים.

 1. נושאי תשלום – מחיר הטיול

13.1 מחיר הטיול הוא כמופיע בתכנית הטיול והוא מפרט גם את הסעיפים מה כלול ומה איננו כלול במחיר (מספר ימי הטיול כוללים את יום היציאה ויום החזרה).

13.2 תנאי התשלום יהיו כמופיע בטופס הרישום של חברת יעדים, יש לקרוא אותו בעיון בעת ההרשמה ולשים לב לאפשרויות התשלום והסייגים השונים.

13.3 בחלק מן הטיולים ייגבו דמי קדימה מיוחדים ותנאי תשלום שונים, זאת בהתאם למופיע בטופס הרישום הייעודי לאותו הטיול.

13.4 במקרה של מחיר מדורג שנקבע ע”פ מספר המשתתפים בטיול – מחיר הטיול ייקבע לפי מספר המשתתפים בפועל בטיול.

13.5 לא יינתן כל זיכוי ו/או החזר למטיילים שלא עשו שימוש באחד או יותר מהשירותים / פעילויות המופיעות בימי הטיול .

13.6 לא יינתן החזר ו/או זיכוי למטיילים במקרים של קיצור ימי הטיול כתוצאה משינוי/ ביטול טיסות. באם חברות התעופה יבצעו שינויים בטיסות ברגע האחרון, והדבר ישפיע על תכנית הטיול ויגרום להוצאות נוספות – יחויבו המטיילים בתוספת זאת.

13.7 מחיר הטיול נקבע על פי תעריפי השירותים השונים בארץ ובחו”ל ביום ההרשמה. המחיר הינו לאדם בחדר זוגי והוא נקוב בדולרים/יורו.

13.8 כל המרות המטבע יחושבו על פי שער מטח העברות והמחאות (מכירה) כפי שמופיע באתר האינטרנט של בנק מזרחי טפחות ביום העסקים האחרון שקדם למועד התשלום.

13.9 תשלום במזומן על ידי המטייל יותר בכפוף להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח – 2018, ובכלל זה בעסקאות שמעל 11,000 ₪ יוכל המטייל לשלם במזומן עשרה אחוז ממחיר העסקה או 11,000 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 1. ביטול טיול ע”י החברה

14.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 28 ימים לפני מועד יציאת הטיול (להלן: “המועד הקובע”), בין היתר, במקרה בו לא הייתה הרשמה של מספר מינימאלי של משתתפים בטיול. במקרה כזה יוחזר למטייל מלוא הכסף ששילם.

14.2 בנסיבות מיוחדות ובמצבי חרום החברה רשאית להודיע על ביטול הטיול או על שינוי חלקי אף בהתראה קצרה מאוד. זאת במקרים קיצוניים בהם לא ניתן להוציא את הטיול ו/או במקרים שבהם ע”פ חוות דעתה של החברה ישנם סיכונים לא סבירים בהוצאת המטיילים לטיול. בנסיבות מיוחדות אלו שאינן תלויות בנו אנו כוללים שביתות, התרעות בטחוניות דחופות – עימותים ומצבי לחימה, מגפות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מזג אוויר קיצוני ופגעי טבע, שביתות וכיוצ”ב. בכל המקרים הללו, החברה לא תיהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב השינויים ו/או הביטולים שיחולו בשל כך.

14.3 במקרה של ביטול חלקי או מלא, יוחזרו הכספים למטיילים בקיזוז הכספים ששולמו בפועל על ידי חברתנו לספקים בארץ ובחו”ל. אנו מדגישים כי לא נוכל להחזיר למטיילים כספים אשר שולמו על ידי חברתנו ואשר לא נקבל בעבורם החזרים בשל נסיבות אלו. הכספים שיוחזרו יוחזרו בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר – יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה. חברת יעדים תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

 1. ביטול הטיול ע”י המטיילים

15.1 הודעת הביטול מצד המטייל תעשה בכתב בלבד – בפקס או במייל אל משרדי החברה. מועד הביטול יהיה בזמן קבלת העדכון בכתב במשרדנו.

15.2 להלן דמי הביטול הרגילים של החברה שיחולו בעת הביטול מצד המטיילים וזאת בכפוף לכל דין:

15.3 תנאי ביטול – שירותי קרקע :

15.3.1 במחיר הטיול כלולים דמי רישום וטיפול בסך 50 דולר (שלא יוחזרו לנוסע בכל מקרה בעת ביטול מצדו).

15.3.2 החל מ 59 ימים ועד 35 ימים לפני היציאה – דמי ביטול בסך 40% ממחיר הטיול.

15.3.3 החל מ 34 ימים ועד 28 ימים לפני היציאה– 75% ממחיר הטיול.

15.3.4 החל מ 27 ימים לפני היציאה – יחולו דמי ביטול מלאים בסך 100% ממחיר הטיול.

15.4 “ימים” – ימי עבודה לא כולל ימי שישי, שבתות וחגים. “מחיר טיול” – לא כולל עלות טיסות שלגביהם דמי הביטול יהיו כאמור בסעיף 8 לעיל.

15.5 ישנם טיולים (טיולים המשלבים פסטיבלים, טיולים המשלבים שייט או טיסות צ’רטר וכיוצ”ב) בהם אנו נדרשים להעביר מקדמות לסוכננו בחו”ל כבר ברגע ההרשמה ו/או בזמנים מוקדמים יותר מהמופיע כאן. דמי הביטול יהיו בהתאמה לתנאי התשלום הנדרשים מצד סוכננו בחו”ל/בתי המלון/חברות התעופה. למען הסר ספק אנו מדגישים כי תנאי התשלום ודמי הביטול הם כמופיע בתכנית הטיול (הצעת המחיר) ובעניין זה במקרה של סתירה בין האמור כאן לבין תכנית הטיול (הצעת המחיר) יגבר הכתוב בתוכנית בטיול (הצעת המחיר) ו/או טופס ההרשמה של כל טיול ספציפי.

15.6 במקרה של “עסקת מכר מרחוק” בלבד, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, החברה מציעה למטייל להודיע לה בכתב במועד ההרשמה לטיול על בחירתו באחת משתי חלופות ביטול: 1) לפי מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, כאשר מדיניות הביטול הינה כמפורט לעיל או כמצוין בתכנית הטיול (בהצעת המחיר) (במקרה של סתירה בין האמור כאן לבין תכנית הטיול (הצעת המחיר) יגבר הכתוב בתכנית הטיול ו/או טופס ההרשמה של כל טיול ספציפי). 2) זכות ביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן.

ככל שהמטייל לא יודיע לנו בכתב במועד ההרשמה על החלופה המועדפת עליו אזי תחול החלופה הראשונה.

 1. סמכות דיון במקרה של חילוקי דעות

16.1 במקרה של חילוקי דעות בין החברה ובין המטייל, סמכות השיפוט המקומית הבלעדית והייחודית תהיה אך ורק לבית המשפט של תל-אביב, ללא קשר למקום הרשמתו או מקום מגוריו של המטייל.

צרו איתנו קשר

השאירו פרטים והמומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם  

תנאים כלליים

מה תרצו לחפש?